Menighedsrådsmøder & referater

 

Lovpligtigt menighedsmøde søndag den 23. juni 2019 efter højmessen

Redegørelse sidste års regnskab og kommende års budget

Regnskab 2018

Vi kom ind i 2018 med et driftsbudget 4.282.400 kr. Dem brugte vi som vanligt på udgifter til

Kirkebygning og sognegård                     1.081.766 kr

Kirkelige aktiviteter                                  1.911.730 kr

Præsteboliger                                                18.345 kr 

Administration og fællesudgifter                789.495 kr 

Resultat af drift - mindre forbrug               485.000 kr                        rundet lidt op og ned

Det resultat er vi tilfredse med, fordi det viser, at vi som planlagt også de kommende år vil kunne kan dække udgifterne til vores lokalfinansierede præst uden den ekstra puljebevilling, som er faldet bort i 2019.

I år er vi så særligt velbeslået, da vi foruden de fri midler fra 2018 også har ubrugte fri midler fra  tidligere år på ca. godt 500.000 kr.  Vi har således ca. en million kr., vi kan bruge på gode og nødvendige formål. Dem vender jeg tilbage til under næsten gennemførte og planlagte projekter.

Budget 2019

Det endelige driftsbudget for 2019 lyder på 4.533.800 kr, herunder særlig driftsbevilling på 81.000 kr. til AV-udstyr og puljemidler på 350.000 kr. til diakonale formål.  Hertil kommer anlægsbevilling på 1.202.300 kr. til bevaring og istandsættelse af kirkens tage.

Det er så de penge, vi bruger af nu.

Budget 2020

Det endelige driftsbudget for 2020 lyder på 4.664.8000 kr. og indeholder foruden grundbevillingen et engangsbeløb på 100.000 kr. (uddelt til alle domprovstiets menighedsråd), 71.000 kr. til forventet feriepengeforpligtelse til betaling/hensættelse i 2021 (ligeledes uddelt til alle menighedsråd i provstiet) samt fortsættelse af puljebevillingen på 350.000 til diakonale formål.  Hertil kommer anlægsbevilling på 2.555.100 kr. til indvendig kalkning af kirken og nødvendige følgearbejder.

    

Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år

 

I kirken/sognet

I Markuskirken afholdes gudstjeneste alle søn- og helligdage jævnligt med dåb.  Der tilbydes desuden lørdagsdåb én gang om måneden.  Der afholdes desuden regelmæssigt meditationsgudstjenester. Hertil kommer gudstjenester på Lokalcenter Vestervang og i Plejeboligerne, hvor der også tilbydes sangeftermiddage ”Toner fra Himlen”.  Antallet af bryllupper svingende.  Der forrettes ca. 70 begravelser/bisættelser om året, 15 til 20 i kirken og de øvrige i kapellet. Begravelseskaffe/frokost kan arrangeres i menighedssalen.

Den kirkelige undervisning begynder med babysalmesang for de alleryngste og deres forældre, fortsætter for minikonfirmander for af afsluttes med konfirmandundervisning og konfirmation.    Børneundervisningen, der også omfatter en årlig teaterforestilling, understøtter og lægger op til de særligt udviklede formiddagsandagter for småbørn og eftermiddagsgudstjenester for familier med efterfølgende fællesspisning.  December er særlig intensiv med krybbespil og andagter i irken og efterfølgende samvær i menighedssalen for daginstitutioner, juleafslutning for alle elever på Samsøgades Skole.  Og til allersidst familiegudstjeneste med juletræsfest 4. juledag.

Vore ”Under tårnet” foredrag er særdeles velbesøgte, og ikke mindst den årlige udflugt er populær. I 2018 gik den til HEART i Herning og i 2019 til Kunsten i Aalborg.

Vores organist, Per Skriver, arranger hvert år 8-9 koncerter og to musikgudstjenester, alle af høj

Kvalitet og velbesøgte.

Vi har en årlig kunstudstilling, dvs. i 2018 havde vi faktisk 2.  Først en dejlig udstilling i foråret/sommeren med Kirsten Dissing Overgaard og  sidst på året en spændende udstilling med mange kunstnere fra Heimdal.

Vi lægger stadig hus til Grundtvigs Forums glimrende foredrag – 3 om efteråret, 3 om efteråret.

Efter høstgudstjenesten 2018 havde vi besøg af Jens Andersen, der med udgangspunkt i sin  biografi fortalte om Astrid Lindgren. 

Efter gudstjenesten 1. søndag i advent fortalte Erik A. Nielsen  om Grundtvigs salmer med særlig vægt på advents- og julesalmer. 

For ældre og svagelige, der har behov for det, er der tilbud om  kirkebil til og fra gudstjenester og arrangementer i kirken.

AA – Anonyme Alkoholikere – holder 2 ugentlige møder i kirken, som de har gjort det i mange år.

Vi samler løbende ind til Menighedsplejen, og vi har også en mindre menighedsplejeformue.  Det samlede udbytte går til den årlige uddeling af julehjælp samt indkøb af madbilletter hos Kirkens Korshær, som kordegnen uddeler til værdigt trængende.     

Samarbejde i provstiet

Menighedsrådene i Aarhus Nordre Provsti og Søndre Provsti har tilsluttet sig den fælles kommunikationsordning  i Domprovstiet.  Der ansættes yderligere en medarbejdet med særlige  kompetencer inden for digital kommunikation.    Merudgiften hertil dækkes af de to tilkomne provstier.

Voksenkurset ”Eksistens og  Kristendom”, der er  blevet gennemført 3 gange, afholdes ikke  på ny.  Der planlægges et nyt kortere undervisningsforløb med nye emner.

Kirkestafetten gennemføres i 2019 for 8. gang. Den finder sted i Markuskirken tirsdag den 23. juli.

Markuskirkens regnskab varetages af provstiets fælles regnskabskontor, der har fået nye medarbejdere, Dorthe Bracht Steffensen og Mette Langballe Stochholm, som menighedsrådet har et fint forhold til og et godt samarbejde med.

Markuskirken afholder fortsat ”Højskoleformiddage” med Domsognet og Frue sogn. Foredragene finder sted i Domsognets lokaler i Kannikegade.

Diakonalt/socialt samarbejde

Markuskirken modtager i 2019 og 2 år frem årligt 350.000 kr. fra provstiets omfordelingspulje til et diakonalt/socialt samarbejdsprojekt med Lokalcenter Vestervang.  Formålet med projektet er at åbne lokalcentret som forsamlingshus og kulturhus og gøre Markuskirken mere nærværende i lokalområdet med aktiviteter og arrangementer eller blot socialt samvær til gavn og glæde for alle uanset alder ikke mindst for de mange enlige i nærområdet.

Som partner i projektet er tillige knyttet Skt. Johannes Kirke.  Samarbejdet med Johanneskirken fokuserer på det meget store antal unge og enlige uddannelsessøgende tilflyttere uden netværk, som har været en forsømt målgruppe.  Denne del af projektet er kommet godt i gang med ”Spis,  spil og strik” i Johanneskirken og  højskolesang i Markuskirken.  Arrangementerne er for unge under 30 år.

 Vi har fine samarbejdsrelationer med lokalcentret og har i år i fællesskab afholdt foredrag med Anders Thyrring Andersen, sognepræst i Vor Frue, om Bob Dylan.  Det var en spændende aften, og lokalet var propfyldt.  Endvidere har vi afholdt højskolesangaften med sangpædagog og tidligere højskolelærer Kirsten Mehlsen. Det var en meget fornøjelig aften, hvor vi sang kendte og nye mærkelige sange, også sådanne, som næppe kommer i næste udgave af højskolesangbogen. Skt. Hans aften – altså i aften – har vi også et fælles arrangement, hvor sognepræst Bente Møller Rasmussen holder båltalen, og kirken stiller med pianist og sanger, der kan lede forsamlngen gennem fællessangen, Lokalcentret sørger noget at spise og bål og lokale naturligvis.  Dog  mangler vi stadig  provstiets formelle godkendelse af  aftale med Vestervangrådet og områdelederen for at kunne ansætte en projektkoordinator, der kan gå mere systematisk og målrettet til værks. Vi håber det formelle snart er på plads.   

Bygninger, inventar mv.

Låsesystemet i kirke og sognegård, der var forældet og usikkert er blevet udskiftet. Arbejdet har været omfattende, og der mangler stadig enkelte detaljer.  Det samlede arbejde koster ca.  150.000 kr.

AV-udstyr i menighedssalen er udskiftet, så alle i lokalet kan læse teksten på lærredet, og løse ledninger på gulvet undgås.  Ligeledes er AV-udstyret i sal 1 udskiftet, så brug af internet muliggøres i undervisningen og til møder. En særbevilling på 81.000 kr. dækker de fleste udgifter hertil på i alt ca. 90.000 kr.   

    

Der er installeret vaskemaskine og tørretumbler i kælderen, så vi ikke længere behøver at få vasket ude.  Vi sparer derved ca. 25.000 kr. om året.

Der er netop blevet installeret nyt komfur medvarmluftsovn i køkkenet, der nu også er udstyret med en mikroovn.  Der forestår yderligere istandsættelse af køkkenet

Vores kasserer gennemgår i øjeblikket vore telefonabonnementer og udgifterne hertil og regner med en årlig besparelse på ca. 10.000 Kr.

Kirkens hjemmeside blev hacket i stykker i begyndelsen af 2018. Med nogen forsinkelse har kirken nu fået en ny fungerende hjemmeside.

Det tidligere kirketjenerkontor er ved at blive indrettet til nyt præstekontor til Lisbeth Rasmussen, så hun og Bente Møller Rasmussen ikke længere skal dele kontor.

Kirketjenerkontor indrettes i et ledigt lokale i tårnet.

Mindre vedligeholdelsesarbejder på kirkens sokkel samt elevatortårn forventes igangsat efter sommerferien.

Udgifterne til de ovennævnte arbejder – bortset fra AV-udstyret – afholdes af de fri midler.

Af disse midler er desuden hensat 2 x 200.000 kr. til flytterenovering af præsteboligerne, Vestervang 953 og Ærøgade 3, da både Bente Møller Rasmussen og Peter Brøndum vil skulle gå på pension senest i 2023.

Arbejdet med vedligeholdelse og sikring af kirkens tage vil snarest blive igangsat. Der er modtaget anlægsbevilling til arbejdet på 1.200.000 kr.

  

Ændringer i menighedsrådet

Paul Erik Christensen er udtrådt, og Benny Aros er indtrådt i stedet

Christian Frederiksen er udtrådt, og Jette Øe er indtrådt i stedet

På posten som kirkeværge har Anders Jensen afløst Paul Erik Christensen

På posten som folkevalgt kasserer har Hanni Bjerre-Christensen afløst Christian Frederiksen 

Ændringer i personale

Vi har måttet tage afsked med kirketjener Jens Hvidkjær, der efter næsten 43 års tjeneste gik på pension med udgangen af marts. Kirketjenerfunktionen varetages i en overgangsperiode af en tidsbegrænset ansat vikar og løse medhjælpere, hvorefter den pr. 1. august overgår til to nye kirketjenere – en heltids og en deltids.  De vil snarest efter ansættelsen blive præsenteret for menigheden.

Aktuelle arrangementer

Serien af sommerkoncerter, der begyndte den 21. maj sluttede den 11. juni. Fine koncerter med fint fremmøde.

Kirkestafetten i Markuskirken afholdes tirsdag den 23. juli

Den aktuelle kunstudstilling med værker af maleren og grafikeren Annette Brix havde fernisering den 12. maj og slutter den 26. juli.

Foredragsrækken ”Under tårnet” begynder første torsdag i september.

Der afholdes høstgudstjeneste den 15. september med foredrag af Kjeld Holm om erindringens etik med udgangspunkt i hans seneste bog: Misklang og samklang

Efter højmessen 1. søndag i advent, den 1. december, er der foredrag med Bjarne Nielsen Brovst om Kaj Munk

 

 

 

Orientering om planlagt virksomhed i det kommende år

Niveauet for gudstjenester og understøttende arrangementer, musikgudstjenester og koncerter bevares uændret i det kommende år.

Vi håber på og regner med fortsættelse og udbygning af de påbegyndte diakonale projekter.

I 2020 vil vi modtage anlægsbevilling på 2.555.100 kr. til indvendig kalkning af kirken og nødvendige følgearbejder. Arbejdet forventes gennemført i første halvdel af 2021, hvor det ikke vil påvirke Pastoralseminariets undervisning, der kun gennemføres om efteråret. 

Der skal være menighedsrådsvalg i 2020.  Vi har afsat 100.000 kr. til formålet for det tilfælde, at vi ikke kan blive enige om en liste, og der derfor skal være kampvalg.

            

Menighedens ønsker om og forslag til aktiviteter i Skt. Markus Kirke

 

Ingen ønsker eller forslag blev fremsat.

Benedicte Baumgarten

formand for menighedsrådet