Menighedsrådsmøder & referater

Orienteringsmøde i forbindelse med menighedsrådsvalget 2020

Skt. Markus Sogns Menighedsråd, Skt. Markus Kirkeplads 1, 8000 Aarhus C

Orienteringsmøde tirsdag den 18. august 2020, kl 19.00                                                                                                                                  

Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om de kommende menighedsråds opgaver

Kirken og sognet

De sidste 5 måneder med coronakrise har i vidt omfang lagt kirkens sædvanlige virksomhed og menighedsrådets arbejde i dvale, så vi næsten har glemt, hvordan der plejer at være.  En vis normalisering har efterhånden indfundet sig, og gudstjenester afholdes på næsten normal vis, men en ny smittebølge kan snart sætte os tilbage.   Vi satser dog på at kunne gennemføre den fra foråret udsatte konfirmation den 30. august.  Gudstjenester/andagter for beboerne i plejeboligerne vil i nogen tid stadig foregå udendørs.

Vi håber fra efteråret at kunne genoptage den kirkelige undervisning i fuldt omfang:  Babysalmesang, undervisning af minikonfirmander og konfirmander  med tilknyttede arrangementer.  Ligeledes håber vi på at kunne gennemføre foredrag, koncerter og kunstudstillinger næsten, som vi plejer.  AA’erne er vendt tilbage med to ugentlige møder.

Menighedsrådet

Menighedsrådet holder sædvanligvis 6/7 møder om året tilpasset frister for aflevering af budgetter og regnskaber og naturligvis den årlige konstituering af rådet inden kirkeårets begyndelse.  Udover godkendelse af budgetter og regnskaber træffer menighedsrådet beslutning om større indkøb, vedligeholdelsesarbejder, nye kirkelige arrangementer og aftaler om samarbejde med andre sogne mv.  Kirkeværgen sørger for det daglige tilsyn med kirkens bygninger og inventar, den folkevalgte kasserer tager sig af den daglige økonomiske forvaltning, kontaktpersonen er daglig leder for det ansatte personale og formanden har koordinerende funktioner og følger op på rådets beslutninger.

Ændringer i menighedsrådet i valgperioden

Paul Erik Christensen udtrådt, og Benny Aros er indtrådt i stedet

Christian Frederiksen er udtrådt, og Jette Øe er indtrådt i stedet

På posten som kirkeværge har Anders Jensen afløst Paul Erik Christensen

På posten som folkevalgt kasserer har Hanni Bjerre-Christensen afløst Christian Frederiksen

Ændringer i personale

Sognepræst Lisbeth Rasmussen, der i 2014 blev ansat i en midlertidig stilling, overgik i 2018 til en fast stilling.

Kirkens mangeårige kirketjener Jens Hvidkjær gik på pension med udgangen af marts 2019.  Efter en overgangsperiode med vikar og løse medhjælpere, blev der pr 1. august 2019 ansat to nye kirketjenere – en fuldtidsansat Jean Paul Rüsséll og en deltidsansat Cecilie Mailand.  Desværre måtte vi med udgangen af februar 2020 tage afsked med Cecilie, der søgte sin afsked pga. en dårlig skulder. Denne stilling er nu besat af Illa Gudmandsen.

Bygninger inventar mv.

En større orgelrenovering blev gennemført og afsluttet i sommeren 2017.

Ny lejekontrakt med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) blev underskrevet i efteråret 2017.  Lejemålet omfatter nu ud over lokalerne til Pastoralseminarie den gamle kirketjenerlejliged på 1. sal og menighedsrådets mødelokale ombygget til kontorer til Videncentrets medarbejdere.

Renovering af tårn og klokker blev afsluttet i 2018, hvor den sidste klokke blev ophængt.

Ligeledes i 2018 fik vi et nyt Bösendorfer-flygel med hjælp fra en donation fra Sallingfonden.

I 2018/19 blev det gamle og efterhånden usikre låsesystem udskiftet.

I 2019 blev AV-udstyret i menighedssalen udskiftet, så der ikke er løse ledninger på gulvet, og alle i lokalet kan læse teksten på lærredet.  Ligeledes er AV-udstyret i sal 1 udskiftet, så der nu kan bruges internet i undervisningen og til møder.

Nt præstekontor er blevet indrettet i det gamle kirketjenerkontor.  Kirketjenerkontoret er flyttet til et lokale i tårnet. 

Sikring af kirkens tage blev afsluttet i januar 2020.

Udkiftning af kirkens belysning til LED-lys er påbegyndt i 2020.   

Diakonalt/socialt samarbejde

Markuskirken har indledt et samarbejdsprojekt med Lokalcenter Vestervang.  Formålet med projektet er at åbne lokalcentret som forsamlings- og kulturhus og gøre Markuskirken mere nærværende i lokalområdet med aktiviteter og arrangementer eller blot socialt samvær til gavn og glæde for alle uanset alder ikke mindst for de mange enlige i området.  Samarbejdet var kommet godt i gang, og vi havde regnet med at ansætte en projektmedarbejder i foråret til at udbygge samarbejdet med nye aktiviteter og arrangementer.  Men planerne blev stillet i bero pga. coronakrisen, hvor lokalcentret er lukket.  Vi håber meget at kunne genoptage samarbejdet i efteråret og også få ansat en medarbejder. 

Endvidere har Markuskirken indledt et samarbejde med Skt. Johannes Kirke.  Samarbejdet med Johanneskirken fokuserer på det store antal unge og enlige uddannelsessøgende tilflyttere uden netværk, som har været en forsømt målgruppe.  Samarbejdet var kommet ind en god gænge med fin tilslutning til Spis og spil i Johanneskirken og Sang fra højskolesangbogen i Markuskirken.  Også her har vi været nødt til at holde pause pga. coronakrisen.  Arrangementerne kom så småt i gang inden sommerferien og genoptages planmæssigt fra på torsdag med Sang fra højskolesangbogen under hensyn til gældende afstandsmæssige restriktioner.

 

Ældre samarbejder

 • Højskoleformiddage i samarbejde med Domsognet og Frue sogn
 • Kirkestafetten gennemføres hver sommer i samarbejde øvrige kirker i domprovstiet
 • ”Eksistens og Kristendom”. Voksenundervisning i samarbejde med øvrige kirke i Domprovstiet
 • Grundtvigs Forum. Foredrag i Skt. Markus Kirke arrangeret af Grundvigs Forum
 • Fælles regnskabskontor for alle menighedsråd i domprovstiet
 • Fælles kommunikationsordning i domprovstiet

   

Orientering om det kommende menighedsråds opgaver

Ansættelse af nye præster

Vi forventer at skulle ansætte to nye præster i næste funktionsperiode, da både Bente Møller Rasmussen og Peter Brøndum fylder 70 år i 2023.

 

Bygninger og inventar

Indvendig kalkning af kirken og følgearbejder, herunder udskiftning af belysning til LED-lys  i kirkesalen planlægges gennemført i sommeren 2021.  Samtidig vil der blive etableret handicapindgang, der også kan bruges til kister gennem præsteindgangen på søndre side af kirken.  Endvidere planlægges udvidelse og nyindretning af køkkenet.  Indkøb af nye borde og stole til menighedssalen er under overvejelse.

På længere sigt ønskes en tilbygning til sognegården for at tilfredsstille ekstra behov møde- undervisnings- og kontorlokaler til brug for såvel kirken som for FUV.  Skitseprojekt er fremsendt til provstiudvalget.

Diakonalt/socialt arbejde

Samarbejdet med Johanneskirken og Lokalcenter Vestervang søges udbygget, når coronaforholdene tillader det.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menighedsrådsmøde 27. januar 2021, kl. 18.00

Menighedsrådsmøde afholdes onsdag den 27. januar kl. 18. Grundet omstændighederne afholdes mødet digitalt. Man kan tilgå mødet ved at sende en mail til Peter Brøndum pbr@km.dk med anmodning om at deltage i mødet. Man vil så efterfølgende få tilsendt et link til selve mødet. Der gøres opmærksom på, at det ikke er lovligt at optage hverken billeder eller lyd fra mødet. Man må overvære mødet, men ikke tale. Respekteres dette ikke, vil man blive udelukket fra resten af mødet.
Til behandling er følgende dagsorden:

DAGSORDEN

 Menighedsrådsmøde onsdag den 27. januar 2021, kl. 18.00

Mødet afholdes som videomøde via Teams – inden mødet skal I være klar til at logge på det link i invitationen, som Peter Brøndum sender, tillige med en vejledning.

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. offentliggørelse af mødeplan med tid og sted, dagsorden og referat fra menighedsrådets møder jf. menighedsrådsloven § 22, stk. 1 og 4
 3. Godkendelse af forretningsorden
 4. Godkendelse af vedtægt for kirkeværge
 5. Godkendelse af vedtægt for folkevalgt kasserer
 6. Godkendelse af vedtægt for kontaktperson
 7. Godkendelse af vedtægt for stående udvalg
 8. Godkendelse af bilag til regnskabsinstruks
 9. Fremlæggelse af provstiudvalgets godkendelse af regnskab for 2019 med bemærkninger
 10. Godkendelse af forslag fra sidste møde om valg til menighedsplejeudvalget af Peter Brøndum, Lisbeth Rasmussen, Sigrid Brøndum, Hanni Bjerre-Christensen og Kirsten Saurus Mehlsen
 11. Valg af to revisorer til menighedsplejeudvalget
 12. Valg af medlemmer til kommunikationsudvalget
 13. Ny mødeplan i første halvdel af 2021
 14. Eventuelt

 

 

Bilag

ad 2   Udskrift af menighedsrådsloven med § 22

ad 3   Standardforretningsorden

ad 4   Standardvedtægt for kirkeværge

ad 5   Standardvedtægt for kasserer

ad 6   Standardvedtægt for kontaktperson

ad 7   Standardvedtægt for stående udvalg

ad 8   Regnskabsinstruks med bilag til godkendelse

ad 9   Provstiets godkendelsesskrivelse af 28.10.20

ad 10 Referat fra MR-møde den 25. november 2020

                                             

Pmv

Benedicte Baumgarten

formand for menighedsrådet