Grundtvigsk forum

Grundtvigsk Forum er en forening med over hundrede år på bagen. Det grundtvigske drejer sig om, at give rum til i fællesskab at fordybe sig og samtale. Og til at overvejede de spørgsmål og problemer tiden rummer. Ikke som en lukket kreds af meningsfæller, men som et forum for åben drøftelse.

Møder og gudstjenester foregår i Sankt Markus Kirkes lokaler. Medlemmer af Grundtvigsk Forum og Studenterkredsen har gensidigt gratis adgang til hinandens møder. Medlemskab koster kr. 150,- om året. Ikke-medlemmer betaler kr. 25,- i mødeafgift. Der er kaffe og brød til møderne.

For yderligere oplysninger kontakt sognepræst Peter Brøndum: pebr@mail.dk og tlf. 86 19 56 21

Program forår 2020

Lic. theol Carsten Bach-Nielsen beretter om Genforeningen 1920
Lic. theol Carsten Bach-Nielsen beretter om Genforeningen 1920

Grundtvigsk Forum – forår 2020

Tirsdag den 25. februar kl. 19.30

Lektor, lic.theol. Carsten Bach-Nielsen: Genforeningen 1920 – kirkeligt og ideologisk

Vi taler om genforening, men i virkeligheden er der tale om, at Slesvig blev delt i 1920. Halvdelen gik til Danmark og halvdelen til Tyskland. Hvad der siden 1867 havde været preussisk administreret, skulle nu blive dansk. Den nordlige del af hertugdømmet skulle smedes ubrydeligt sammen med kongeriget Danmark. Det var en operation, der krævede omtanke, for de kirkelige forhold var ret forskellige i Tyskland og Danmark. I virkeligheden varede den kirkelige genforening mange år, og der er endnu rester tilbage af den tyske administration.

Naturligvis var glæden over afstemningen i 1920 stor, men den fandt sted på en tragisk baggrund, nemlig Verdenskrigen og ikke mindst Versaillesfreden. De nationale spændinger søgtes holdt i ave, men der var endnu stemmer, der ikke glemte det gamle had – overraskende nok blandt tidens store og fejrede digtere som Johannes Jørgensen og Valdemar Rørdam. Havde tiden op til Verdenskrigen vitterlig været så mørk, som det skildredes? Vi skal forsøge balancere mellem de ekstreme positioner – og se frem mod den fredelige sameksistens, der blev det endelige resultat af det, der begyndte i 1920.

Cand. theol David Bugge holder foredrag 31. marts 2020
Cand. theol David Bugge holder foredrag 31. marts 2020

Tirsdag den 31. marts kl. 19.30

Lektor cand.theol. David Bugge: Det for alle lige – Kain, Hitler og Knausgård

Sjældent har en bog givet anledning til så heftig en debat som den norske forfatter Karl Ove Knausgårds selvbiografiske storværk Min kamp. Romanen beretter om Knausgårds eget hverdagsliv fra hans tidlige barndom med en streng far og en kærlig, fraværende mor og op til hans voksentilværelse som digter og familiefar i det politisk korrekte Sverige. Og langt uden for hjemlandets grænser har det rejst spørgsmålet om det berettigede i – ved navns nævnelse – at lade ens nærmeste optræde i litteraturen.

Men bogen er meget mere end det. Med Min kamp skriver Knausgård sig ind i en århundredlang skønlitterær tradition for at udforske og aktualisere den bibelske Kain-skikkelse. Ved at identificere sig selv med den gammeltestamentlige brodermorder og med Hitler søger Knausgård at indkredse, hvad der kendetegner mennesket til alle tider. Han støder her bl.a. på vores evindelige og uudryddelige hang til grænser, der står i skarp kontrast til den grænsesprængende og altomfattende guddommelige nåde, som vi møder i kristendommen.

David Bugge er lektor i Teologi ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder med forholdet mellem digtning og kristendom.

Tirsdag den 25. april kl. 19.30

Fhv. lektor Finn Jacobi: Den historiske Jesus

Det er lettere at affatte en manchet for andres foredrag end for sit eget sit eget. Men her er mit forslag:

Vi taler uden videre om den ”historiske” Jesus. Men betegnelsen den ”historiske”” Pilatus ville ikke give mening. Både Jesus fra Nazaret og Pontius Pilatus havde hver sin rolle i det historiske drama, korsfæstelsen var, den ene som dommer, den anden som den dømte. I den forstand tilhører de begge historien. Hvad gemmer der sig mon bag formuleringen den ”historiske” Jesus?